Voorwaarden voor de huur via Sloepverhuur Rotterdam,

1) Reservering

Uw reservering is pas definitief na ontvangst betaling. De per mail verstuurde bevestiging van de huurovereenkomst is een administratieve bevestiging. Vermeld bij correspondentie met ons altijd uw reserveringsnummer.

2) Annulering

De huurder kan de opdrachtbevestiging annuleren door een mail te sturen aan info@sloepverhuurrotterdam.nl. Vermeld altijd uw reserveringsnummer bij een annulering. Bij annulering tot 1 dag voor de datum van aanvang van de huurperiode is de huurder 10 % van de totale boothuur verschuldigd, Indien de huurder op de datum van aanvang van de huurperiode zelf annuleert is de volledige boothuur verschuldigd.

Geen annuleringskosten zijn verschuldigd bij slechte weersomstandigheden, daaronder wordt verstaan storm, onweer of zware regenval. In overleg kan dan een nieuwe datum bepaalt worden.

3) Huursom en betaling

De huursom is het bedrag dat op de schriftelijke bevestiging van een reservering of op de huurovereenkomst wordt vermeld. De huursom dient voor afvaart te worden voldaan.

In de huursom zijn de brandstofkosten inbegrepen. De huurder heeft geen recht op declaratie van brandstofkosten zonder toestemming vooraf van de verhuurder. Overige kosten zoals brug- en sluisgelden en eventuele geldboetes zijn niet bij de huursom inbegrepen.

4) Waarborgsom

Voor afvaart dient een borgsom ad EUR 300,00 bij de verhuurder te worden gedeponeerd. Niet gemelde schade en/of vermissingen vallen buiten het eigen risico en worden voor 100% in rekening bij de huurder gebracht.

5) Schade en eigen risico

Huurder dient het gehuurde met uiterste zorg te behandelen en schade en/of vermissingen aan boot, inventaris of tuigage terstond aan de verhuurder te melden.

Huurder heeft een eigen risico van EUR 300,00 bij casco- en WA-schade en bij vermissingen per sloep per schadegeval. Dit eigen risico kan niet worden afgekocht. De verhuurder behoudt zich het recht voor om de boot te inspecteren bij inlevering aan het eind van de huurperiode.

6) Inventaris

Verhuurder levert de boot kompleet af. De inventaris bestaat uit

routekaart
2 stootwillen
3 landvasten
kussenset
verlichtingsarmatuur (alleen indien bij donker gevaren wordt)
brandblusser [1 kilo]

7) Huurperiode

De huurperioden van de boten lopen als volgt:

10:00 tot 18:30 en 13:00 tot 18:30 7 dagen per week.

8) Aantal opvarenden

Het maximaal toegestane aantal opvarenden voor de sloepen zijn 8 personen.

9) Aansprakelijkheid verhuurder

Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk letsel of schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze ontstaan is, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van de vaart. Uitzondering hierop is de wettelijke verplichting tot schade vergoeding door aantoonbare opzet of grove schuld door verhuurder. De wettelijke schadevergoeding is beperkt tot ten hoogste de overeengekomen boothuur voor de betreffende periode. De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of vermissing van en schade aan privé-goederen van huurder.

10) Verantwoordelijkheid van de huurder

Minimum leeftijd huurder bedraagt 18 jaar. Huurder is verantwoordelijk voor inspectie van de boot bij het begin van de huurperiode. Zonder melding aan verhuurder accepteert huurder stilzwijgend de boot als in goede staat zonder beschadigingen, gebreken of mankementen. Tijdens de huurperiode is de huurder volledig verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de boot en het regelmatig controleren en eventueel veiligstellen van boot, motor en inventaris. Deelname aan wedstrijden en andere soorten competities zijn niet toegestaan.

Huurder is verantwoordelijk voor het adequaat en veilig afmeren van de boot en zal alles doen om beschadiging, vermissing of diefstal van de boot te voorkomen. Tijdens de huurperiode is de huurder verantwoordelijk voor de orde en veiligheid aan boord. Huurder zal zich houden aan de aanwijzingen van verhuurder. Kinderen vallen onder de verantwoording van de ouders of hun begeleiders. Huurder wordt geacht op de hoogte te zijn van het Binnenvaart Politie Reglement en is verantwoordelijk voor het correct toepassen van de geldende vaarreglementen, hieronder vallen ook eventuele snelheidsbeperkingen en het voeren van de juiste verlichting. Boetes ten gevolge van het niet naleven van dit reglement komen ten koste van de huurder. Meedoen aan competatieve evenementen of onderlinge wedstrijden is niet toegestaan.

11) Overige en veiligheidbepalingen

Bij het varen op de rivier is het aan te raden om reddingsvesten te dragen. Risico’s tgv het varen op de rivier zijn geheel voor de huurder. Het is niet toegestaan achter het gehuurde vaartuig zaken te slepen anders dan hiervoor door de verhuurder beschikbaar gestelde middelen of zaken. Eventueel hiervoor door de huurder beschikbaar gestelde middelen of zaken worden gebruikt onder verantwoordelijkheid van de huurder en worden altijd met het daarvoor beschikbaar gestelde sleeptuig gesleept. Het gebruik van confetti, vuurwerk, rijst e.d. is niet toegestaan aan boord. Het is niet toegestaan stickers, kentekens en/of andere zaken op de boten te plakken. De kussenset is uitsluitend bedoeld voor gebruik in de boot. Er mag geen afval overboord gegooid worden. De boot dient schoon ingeleverd te worden. Schoonmaakmiddelen zijn aan boord of kunnen bij de verhuurder gehaald worden. Het is niet toegestaan overlast te veroorzaken voor omwonenden van het vaargebied. Honden zijn aan boord niet toegestaan. De verhuurder adviseert altijd zwem- of reddingsvesten te dragen. Beeldmateriaal van de boten mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden zonder uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder.

Huurvoorwaarden Sloepverhuur Rotterdam versie 1-2018